Wat we doen

Het begeleiden van organisaties in verandering, dat is onze specialiteit. Of het nu gaat om een medewerker, een team, een locatie of de hele organisatie.

Wij beschikken over een breed scala aan interventies die we kunnen inzetten. En dat doen we op maat, afhankelijk van uw vraag.

Kijk hieronder wat ZiP company u te bieden heeft. Of mail ons. Wij denken graag met u mee!

Organisatiebreed veranderen

Om aan te sluiten bij de vragen van klanten moet een organisatie permanent leren, ontwikkelen en zich verbeteren. In werkprocessen en efficiency, in kennis en vaardigheden van medewerkers, in de mate van zelfstandigheid en de wijze van samenwerken. De meeste ontwikkelingen vragen om organisatiebreed veranderen.

ZiP company brengt samen met u de verandervraag in kaart. In gesprek met een groep betrokkenen maken wij een analyse en een plan van aanpak. In een dergelijk traject zijn wij zowel resultaatgericht als proces ondersteunend. En we zijn in verschillende rollen inzetbaar: als sparringpartner van directie en management en als trainer of coach voor leidinggevenden en medewerkers.

ZiP company gelooft dat interventies effectief zijn als werken en leren dicht bij elkaar plaatsvinden.


Kwaliteitsverbetering in de zorg

Organisaties in de zorgsector zijn complexe bedrijven die met beperkte middelen in een krappe arbeidsmarkt kwaliteit moeten leveren. Het spanningsveld tussen kwaliteit van leven voor cliënten en kwaliteit van werk voor medewerkers is voelbaar.

ZiP company ondersteunt u om dit spanningsveld te hanteren. Wij hebben ervaring met:

 • slimme strategische keuzes maken in de personeelssamenstelling
 • efficiënt en 'lean' werken
 • professionele verzuimbegeleiding
 • talenten en zelfstandigheid van medewerkers benutten
 • gerichte deskundigheidsbevordering voor medewerkers en vrijwilligers
 • teamsamenwerking optimaliseren
 • inzet van familie, mantelzorgers en vrijwilligers vergroten.

In gesprek met u komen wij tot een plan. Uiteraard houden wij in onze werkwijze en interventies rekening met het nieuwe kwaliteitskader.


Scholing en training

Ervaring, wijsheid en capaciteiten zijn al aanwezig bij uw personeel. Hoe kunt u dit optimaal benutten en uw medewerkers stimuleren deze kwaliteiten in te zetten voor de klanten en voor de organisatie? Voor u een vraag, voor ons dagelijks werk.

Ontwikkelen en leren zijn in de ogen van ZiP company niet een kwestie van een kunstje leren, maar mensen anders naar situaties laten kijken, bewustzijn creëren en eigen verantwoordelijkheid laten nemen.

ZiP company ondersteunt professionals en managers met continu leren en ontwikkelen. Wij ontwikkelen op basis van uw vraag uniek maatwerk.

Ook hebben wij voor de zorgsector een concreet aanbod.

Infectie-preventie en gedragsverandering in teams

Merkt u dat infectiepreventie in deze tijd door iedereen urgent en belangrijk wordt gevonden maar dat het toch lastig is gedrag (blijvend) te veranderen?
U staat er daarin niet alleen. Dit probleem speelt bij veel organisaties
ZiP company heeft op basis van jarenlange ervaring een programma ontwikkeld om gedragsverandering in teams te realiseren als het gaat om infectiepreventie.

Benieuwd naar onze aanpak? Neem contact op met Nicolet@zipcompany.nl of Patricia@zipcompany.nl
Zie hier ons aanbod voor contactpersonen infectiepreventie: Scholingsaanbod infectiepreventie in teams

 Zelforganisatie

Wilt u dat uw teams meer eigen verantwoordelijkheid nemen en meer zelforganiserend gaan werken? Voor teams van professionals betekent dit een grote uitdaging.

Leidinggevenden vragen veel van hun inzet en samenwerking. Bovendien vraagt het een verandering van werken bij andere onderdelen van de organisatie. Ook van u!

ZiP company heeft ruime ervaring met het begeleiden van teams, leidinggevenden en staf naar zelforganiserend werken. Benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact op met nicolet@zipcompany.nl.

Zie hier ons aanbod voor teams: Leertraject werken als een zelforganiserend team

Methodisch werken

Methodisch werken, klinisch redeneren, de PDCA-cirkel; verschillende benamingen voor hetzelfde proces waarbij een systematische, planmatige werkwijze leidt tot het gewenste resultaat. In deze scholing staat het methodisch werken met het zorg(leef)plan centraal. Vanuit uw vraag richt ZiP company een compacte scholing in waarin aandacht besteed kan worden aan:

 • nut en noodzaak van methodisch werken
 • de plaats van het zorg(leef)plan daarin
 • professioneel observeren, signaleren en rapporteren
 • feedback en reflectie
 • gesprekken met de cliënt
 • multidisciplinair overleg

Wilt u de kwaliteit van de zorgverlening in uw organisatie verbeteren? Neem gerust contact met ons op. Zie hier ons aanbod voor teams: Leertraject Methodisch werken met het zorgleefplan

Samenwerken met familie en mantelzorg

Vroeger kwam familie op bezoek. Tegenwoordig is familie veel meer betrokken bij het dagelijkse leven van cliënten. ZiP company begeleidt organisaties in de zorg bij deze nieuwe uitdaging. Dat kan op teamniveau, maar ook met de hele organisatie.

Nicolet en Patricia hebben als In voor Mantelzorg-adviseur ervaring in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en revalidatiezorg. Geïnteresseerd in wat ZiP company voor uw organisatie kan betekenen? Mail naar patricia@zipcompany.nl

Zie hier ons aanbod ‘Schouder aan schouder’ voor teams: Scholingstraject ‘Schouder aan Schouder’ – samenwerken met de mantelzorg

Werken met levensvragen en levensverhalen

Goede zorg draait om echt contact kunnen maken. Het is echter niet eenvoudig om het gesprek aan te gaan en te horen wat mensen werkelijk bezighoudt.

Patricia ontwikkelde in samenwerking met beeldend kunstenaar Jacolien de Jong een aanpak die met een kwinkslag de drempel voor een inhoudelijk gesprek verlaagt en levensvragen en levensverhalen eenvoudig bespreekbaar maakt.

Geïnteresseerd? Mail naar patricia@zipcompany.nl

Interculturele palliatieve zorg

Interculturele palliatieve zorg; anders dan anders? Juist in de palliatieve zorg krijgen cliënten, naasten en professionals te maken met sterk uiteenlopende opvattingen over ziekte, gezondheid, leven en dood. ZiP company ondersteunt organisaties om bij cliënten met een divers etnische achtergrond op maat palliatieve zorg te bieden.

Nicolet en Patricia ontwikkelden in opdracht van VWS ‘Raamwerken Interculturele Palliatieve Zorg’ met handvatten voor organisaties en Netwerken Palliatieve Zorg. Ook bieden zij training aan medewerkers en hun leidinggevenden.

Geïnteresseerd? Mail naar nicolet@zipcompany.nl.

Zie hier ons aanbod voor teams en netwerken:
Scholingsaanbod ‘Verschil mag er zijn in de palliatieve zorg’
7142 VPTZ ICZ zorgorganisaties
7142 VPTZ ICZ in de regio

Gastgericht werken

Zorg- en dienstverlening krijgt een extra dimensie als het vanuit een gastgerichte houding geboden wordt. Gastgericht werken heeft te maken met dienstbaarheid en met het vermogen je te verplaatsen in de ander. De gast of cliënt voelt zich welkom en gezien en krijgt de aandacht die op dat moment nodig is. Je maakt het samenzijn voor de ander comfortabel en tot een waardevol moment.

In een training ‘Gastgericht werken’ ervaren medewerkers wat nodig is om gastvrijheid in alle facetten te realiseren. Zij leren hoe zij het contact met de gast tot een uniek moment kunnen maken. Zij ervaren hoe zij door houding en gedrag ook 'vrienden' kunnen zijn voor een moment.

Wilt u meer weten wat wij bieden op dit thema? Neem dan contact met ons op.


Coaching

Individuele coaching

Het coachen van managers en professionals ziet ZiP company als een kans bij uitstek om mensen te ondersteunen in hun beroepsmatige ontwikkeling.

Mensen komen met uiteenlopende vragen als:

 • Wat kan ik doen om veranderingen op mijn afdeling soepel te laten verlopen?
 • Welke stap zal ik zetten in mijn loopbaan?
 • Hoe kan ik het plezier terug vinden in mijn werk?
 • Hoe kan ik uit de spiraal van conflicten komen?

Onze aanpak hangt af van de vraag en de doelen van de coachee. Voor we aan de slag gaan brengen wij uw vraag in kaart en bespreken we wat u wilt bereiken. De sleutel voor een geslaagd coachingstraject is wederzijds vertrouwen.

Teamcoaching

Er wordt veel en steeds meer van teams gevraagd. De overtuiging dat organisaties hun mensen meer ruimte moeten geven om hun kwaliteiten te benutten, gaat samen met het bieden van meer regelruimte. Dit betekent ook grotere verantwoordelijkheden. En stelt stevige eisen aan samenwerking en communicatie binnen een team.

Wat te doen als de taakvolwassenheid zich niet voldoende ontwikkelt? Of als deze om een andere reden een boost moet krijgen? In dat geval kan teamcoaching uitkomst bieden.

ZiP company heeft ruime ervaring met deze vorm van coaching. Dit doen wij door het team te helpen met het creëren van focus en het formuleren van gewenste resultaten. Dan kan een team aangeven wat er geleerd moet worden, waar zij hulp bij willen en wat zij nodig hebben van de coach.


Training on the job

Om in het dagelijks werk veranderingen daadwerkelijk voor elkaar te krijgen en vertrouwde gewoontes te veranderen, begeleidt ZiP company medewerkers in de praktijk.

Wij lopen mee in de werkpraktijk, observeren, spiegelen, geven feedback en bieden alternatieven aan. Medewerkers ervaren dit als een zeer prettige manier van leren.